VODA

Lidské tělo je tvořeno přibližně z 60% vodou. Náš organismus potřebuje přijímat přibližně 2-3 litry tekutin denně (v závislosti na individuální potřebě a okolních odmínkách), z toho většinu má tvořit voda a neslazené nápoje z ní připravené. Je proto důležité nejenom to, zda a kolik pijeme, ale také co pijeme a v jaké kvalitě.

Zdravotní důsledky některých látek přítomných ve vodě.

Pitná voda z kohoutku - otázky a odpovědi (dTest)

Kvalita vody v Praze | Kvalita vody v Brně
Přehledy o kvalitě pitné vody | Monitorování uranu v pitné vodě

Pitná voda a její získávání | Čistota vody a znečišťování

Ukazatele kvality pitné vody, část 1. | ... část 2.


Potenciální zdravtní dopady zbytků léčiv v pitné vodě

Zpráva WHO zabývající se možnými dopady zbytků léčiv v pitné vodě na lidské zdraví formuluje závěry nadějelně a současně přiznává nedostatek dat potřebných pro spolehlivé závěry a nestatek poznatků ("knowedge gaps"), o něž bychom se v predikci potenciálních zdravotních rizik mohli opřít. Předběžná opatrnost zdá se proto být na místě.
"There are few comprehensive, systematic studies on the occurrence of pharmaceuticals in drinkingwater. Limited data on the occurrence of pharmaceuticals in drinking-water are a challenge in assessing potential human health risks from exposure to trace concentrations of pharmaceuticals in drinking-water.  ... "Although current published risk assessments indicate that trace concentrations of pharmaceuticals in drinking-water are very unlikely to pose risks to human health, knowledge gaps exist in terms of assessing risks associated with long-term exposure to low concentrations of pharmaceuticals and the combined effects of mixtures of pharmaceuticals. Future research in these areas may be beneficial to better characterize potential health risks from long-term, low-level exposure to pharmaceuticals, particularly for sensitive subpopulations." 
Zdroj: Pharmaceutical in Drinking-water  (WHO 2011)
Výskyt léčiv v pitné vodě v ČR: Výsledky jsou pozitivní. Jak se to vezme, doslova...

Údržba vodovodního řadu: kdo za ni zodpovídá?   Systémy na úpravu pitné vody: které jsou vhodné?


Proč je voda z vodovodu chlorovaná? "... Jedním z důležitých faktorů je požadovaná účinnost desinfekce v dané lokalitě, ekonomika způsobu desinfekce a v neposlední řadě riziko vzniku vedlejších produktů desinfekce (trihalomethany THM, chloritany, halogenoctové kyseliny HAA, bromičnany). Chlorace pitné vody sále patří v ČR k nejběžnějším způsobům desinfekce, kdy velkou roli hraje ekonomika tohoto kroku."

Povinné chlorování vody? "... Zákon výrobcům vody nijak nenařizuje, jak mají vodu upravovat či dezinfikovat. Zákon o ochraně veřejného zdraví požaduje, aby dodávaná voda byla zdravotně nezávadná, a je na výrobci vody, jaké nástroje k tomu použije. ... Případy z praxe ukazují, že preventivní chlorování pitné vody je stejně zbytečné. Například rozsáhlá loňská epidemie v Dejvicích vznikla z pitné vody, přestože zde vodárny chlorovaly na povolené maximum 0,3 miligramu na litr. ... Proti skutečné mikrobiální kontaminaci to neochrání, jak ukázala loňská epidemie v Dejvicích," dodal František Kožíšek s tím, že chlor jen zbytečně kazí chuť vody a hlavně při chlorování vzniká řada nežádoucích toxických látek jako například chloroform."

Na téma dezinfekce pitné vody: 2009, 2010.

Hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody definuje vyhláška pro pitnou vodu č. 252/2004 Sb. v platném znění. Obsahuje 63 ukazatelů jakosti vody, pro něž stanovuje 3 stupně limitů:
  • Nejvyšší mezní hodnoty, resp. jejich překročení znamená významné riziko při použití této vody jako pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví jinak.
  • Mezní hodnoty vody a jejich překročení obvykle nepředstavuje akutní zdravotní problém. 
  • Doporučené hodnoty jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky.
Kdo ručí za kvalitu pitné vody a v jakém rozsahu? ... Co se děje za přípojkou? "... Vlastník přípojky zajistí, aby přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. ... K ochraně vodovodních přípojek nejsou zákonem stanovena žádná ochranná pásma. Obecně se doporučuje zanechat ochranné pásmo vodovodní přípojky v šíři 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. Ochranné pásmo by nemělo být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy."

--
Pod čarou, nicméně také o vodě:
- www.koupacivody.cz